دکتر هادی گیوی

تحصیلات: دکتری مهندسی برق قدرت
شماره تماس:   53238379-80 (031)- داخلی 163
دورنگار: 53245010 (031)
: Email hadi.givi@shahreza.ac.ir
  • دکتری تخصصی مهندسی برق قدرت، دانشگاه شیراز (1396-1391)
  • کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (1391-1389)
  • کارشناسی مهندسی برق قدرت، دانشگاه صنعتی اصفهان (1389-1385)
عنوان رساله دکتری:تشخیص عیب و پایش پیری اجزاء مبدل­های DC-DC غیرایزوله

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: مدل­سازی و تحلیل ترانس­های جریان و بهبود عملکرد آنها تحت تداخلات الکترومغناطیسی به روش اجزاء محدود

عنوان پروژه کارشناسی: بررسی تلفات کرونا در خطوط انتقال شبکه برق منطقه­ ای اصفهان

This post is also available in: English